Pot el propietari arrendador pot negar-se a tonar la fiança?

El propietari té un mes per fer aquesta devolució sense que l’inquilí pugui invocar-se per reclamar -la abans la seva necessitat d’aquests diners per lliurar una altra fiança o el fet que no hagi estat dipositada com mana la pròpia llei d’arrendaments (Disposició addicional tercera LAU).

La llei parla de saldo a restituir per tant caldrà determinar quines despeses pot imputar el propietari a la fiança en el moment de tornar-la.

Les despeses ocasionades per desperfectes existents en l’habitatge en el moment de lliurar les claus. Cal destacar que corresponen al lloga- ter tant la reparació de desperfectes deguts a l’ús inadequat o negligent com les petites reparacions l’import pot xifrar-se en 150 € o menors.

 Els lloguers pendents de pagament però el llogater no pot directament deixar de pagar el lloguer i dir-li al propietari que ho compensi amb la fiança.

Els subministraments (aigua, electricitat, gas etc) consumits per l’inquilí i pendents de pagament a les companyies que els proveeixen.

La indemnització que pugui correspondre al propietari en el cas d’un incompliment de contracte per part del llogater.

Però hi ha un tema que sol ser el més problemàtic: la neteja i la pintura. Només podran ser exigides a l’inquilí en dos supòsits: que en el contracte s’especifiqui que es lliura l’habitatge acabat de pintar i que l’inquilí es compromet a tornar-lo de la mateixa manera, o que l’inquilí hagi deteriorat aquesta pintura d’una manera inacceptable canviant els colors arbitràriament o embrutant exageradament, entre d’altres.