Saps que és el Registre d’ Inquilins Morosos?

En un article aparegut a La Vanguardia s’informa que el govern crearà un Registre de Sentències fermes d’impagaments de rendes de lloguer. L’executiu es mostra així sensible a la demanda dels propietaris que havien sol·licitat un registre d’inquilins morosos per acabar amb els casos de morositat i vandalisme que han patit en ocasions.

En aquest registre es recolliran les dades dels ciutadans que hagin estat condemnats en ferm judicialment en un desnonament o per la via del laude arbitral per no haver complert les seves obligacions de pagament perquè puguin ser coneguts pels arrendadors.

El govern ha entrat aquest projecte com a esmena dins del projecte de llei de foment del lloguer que tramita el Congrés que amb seguretat tirarà endavant atesa la majoria absoluta amb què compta.

 L’esmena preveu que el secretari judicial o els òrgans d’arbitratge estiguin obligats a remetre la informació d’aquestes persones al registre al qual podran accedir els propietaris d’immobles que vulguin subscriure contractes d’arrendament presentant “una proposta de contracte d’arrendament en què s”identifiqui l’eventual arrentadari”.

El registre que s’haurà de regular mitjançant un decret llei haurà d’esborrar les dades de forma automàtica al cap d’un màxim de sis anys des de la inscripció o a requeriment del deutor quan hagi pagat el deute per la qual va ser condemnat.