Què es l’impost de la Renda de no Residents (IRNR)

Els obligats a pagar aquest impost (IRNR) són tots els estrangers no residents propietaris d’immobles a Espanya tot i que es dediqui al propi gaudi i no es llogui ni s’obtingui cap renda.

Aquest impost és diferent a l’Impost Municipal sobre Béns Immobles (IBI) que exigeix l’Ajuntament del lloc on es troba la finca.

A més l’IBI és reclamat anualment per l’Ajuntament corres-ponent i en canvi en l’IRNR és el propi obligat tributari el què ha de presentar cada any una AUTOLIQUIDACIÓ.

A CANALS SERVEIS IMMOBILIARIS oferim el servei de càlcul i gestió de l’AUTOLIQUIDACIÓ a tots els ciutadans estrangers oferint una atenció personalitzada (+34 608 78 05 56).