L’Índex de Referència del preu del lloguer i altres qüestions sobre l’arrendament a tenir en compte

El passat 5 de febrer es va ratificar el Decret 17/2019 de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge i cal que a partir d’ara tinguis en compte especialment les relatives a la publicitat i ofertes així com la menció contractual a l’Índex de Referència del preu del lloguer perquè afecten de forma directa a la comercialització dels habitatges en lloguer.

Abans d’entrar en aquests dos punts però cal saber que l’Índex de referència del preu del lloguer és definit per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya com “la mitjana aritmètica dels preus de lloguer per metre quadrat de tots els habitatges que s’han trobat dins l’àrea de cerca obtinguda a partir dels criteris introduïts” i que no tots els municipis tenen en l’actualitat publicat Índex de referència per la qual cosa caldrà distingir si l’habitatge es troba en un municipi amb índex publicat o no.

És important també tenir present que es modifica la Llei 13/1996 de 29 de juliol del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991 de l’habitatge que implica que en el Registre de Fiances s’han de fer constar altres dades per poder ajustar millor l’Índex.

Aquestes dades són: La situació de la finca arrendada que ha d’incloure l’adreça postal la titularitat la referència cadastral l’any de construcció l’any i el tipus de reforma si s’escau la superfície construïda d’ús privatiu per a usos la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica.

La identificació de les parts contractants que ha d’incloure els domicilis respectius a l’efecte de practicar les notificacions.

c) Les característiques del contracte que ha d’incloure la data de formalització la durada la renda el sistema d’actualització de la renda les garanties addicionals a la fiança el pagament dels subministres bàsics i si la finca es lloga moblada o no. L’import de la fiança i la data de dipòsit.

e) Les altres dades que per elaborar l’Índex de referència de preus de lloguer d’habitatges es determinin per ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria d’habitatge.”

Fetes aquests precisions ens concernim en els punts que afecten a la comercialització i contractació de l’arrendament dels habitatges: A1- En la publicitat de l’habitatge en lloguer s’haurà de fer constar:

“L’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges quan l’anunci inclogui el preu del lloguer de l’habitatge“. 1.1- Per poblacions amb índex de referència publicat: Àrea inferior _____ €/m2 – Mig _____€/m2 – Àrea superior _____ €/m2 Índex R.P.LL.

1.2- Per poblacions sense índex de referència publicat: No consten dades de l’índex en aquest municipi.  Pel que fa a les ofertes: “L’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges que correspongui justificat mitjançant el document acreditatiu obtingut a aquest efecte mitjançant el sistema de consulta pública de l’índex establert pel departament competent en matèria d’habitatge.”

L’incompliment d’aquestes obligacions constituirà una infracció administrativa sancionable. MENCIÓ CONTRACTUAL A L’ÍNDEX DE REFE- RÈNCIA

Et facilitem dues propostes de clàusules que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya recomana incloure en tots els contractes d’arrendament celebrats en funció de si hi ha índex o no. Opció 1 – Poblacions que disposen d’índex publicat

“L’Índex de referència del preu de lloguer de l’habitatge arrendat és de Àrea inferior _____ €/m2 – Mig _____€/m2 – Àrea superior _____ €/ m2 mensuals segons la consulta realitzada el dia………………… a partir de la informació que ofereix la Generalitat de Catalunya sobre l’Índex de referència aplicable al lloguer d’habitatges en el municipi de……………….. A tal efecte s’acompanya com a annex al con- tracte PDF obtingut del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en data_____. Opció 2 – Poblacions que NO disposen d’índex publicat

“En la data de formalització d’aquest arrenda- ment la Generalitat de Catalunya no ha fet públi- ca la informació oficial sobre l’índex de referència del preu del lloguer aplicable als habitatges del municipi de…………………….” per la qual cosa no es pot fer constar en el contracte.” IMPORTANT:

Segons les característiques de l’habitatge pot succeir que tot i estar ubicats en algun dels municipis publicats hi hagi habitatges que no retornin cap resultat en fer la consulta. En aquests casos caldrà especificar l’opció 2 en els contractes i “no consta” pel que fa a la publicitat.

SOM DE CERDANYOLA SOM CANALS