El procés de compra-venda d’una propietat comporta una sèrie d’impostos als que el propietari ha de fer front. Una repercussió fiscal una mica desconeguda per a molts i que avui us volem ajudar a entendre. Us expliquem quins són els impostos al vendre una casa als que hauràs de fer front, a continuació.

3 impostos al vendre una casa als que haurà d’enfrontar-se el venedor

Des de Canals, la nostra immobiliària de Cerdanyola, volem que tingueu tota la informació necessària sobre els impostos que porta implícita la compra-venda d’un habitatge. El seu import variarà en funció de diferents factors com, per exemple, l’import de l’habitatge, la zona, el dia en què es realitza la venda…

impuestos al vender una casa_inmobiliaria cerdanyola

Aquests són els impostos al vendre una casa que has de conèixer: 

L’ IIVTNU

Més conegut com a plusvàlua municipal o impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Aquest impost el cobra l’administració local i el seu valor està determinat per l’ajuntament i la localitat on es troba la propietat.

Si el propietari demostra que durant els anys en què l’habitatge ha estat al seu nom no ha tingut lloc cap increment de valor, es podria arribar a eximir aquest impost.

L’ IBI

Es tracta de l’impost de béns immobles. Un impost anual que ha de pagar la persona que és propietària a dia 1 de gener. Si la compra-venda s’efectua passada la data, el comprador hauria de pagar la part proporcional.

L’ IRPF

L’IRPF és un dels impostos més coneguts. L’impost sobre la renda de persones físiques és d’àmbit estatal i el seu valor tributa entre el 19% i el 23% en funció del valor de l’habitatge. 

El seu percentatge pot ser del 19% si l’habitatge té un preu igual o inferior als 6000€; del 21% si el valor està entre els 6000€ i els 50000€; o del 23% sempre que el valor sigui superior als 50.000€.

L’IRPF és obligatori en totes les transaccions a excepció dels següents tres casos: 

  1. Si el propietari és major de 65 anys i el que ha venut és el seu habitatge habitual.
  2. Si els diners que s’obtenen de la venda es tornen a invertir en la compra d’un nou immoble (la deducció s’aplicaria al guany reinvertit i es tributaria únicament la diferència).
  3. Si el propietari és major de 65 anys, ha venut un habitatge que no és el seu habitual i ha reinvertit el seu guany en la contractació d’una renda vitalícia.

Existeix un altre impost que també s’ha de conèixer. Es tracta de l’impost sobre actes jurídics documentats, però en aquesta ocasió, serà el comprador el que haurà d’abonar-lo. El seu valor normalment és del 0,50% sobre el preu declarat, encara que a vegades pot dependre del tipus de gravamen que està definit en cada comunitat autònoma podent oscil·lar entre el 0,50% i el 1,50%.

impuestos al vender una casa

És molt important ser coneixedor d’aquests impostos al vendre una casa per a evitar sancions o recàrrecs per part de l’Agència Tributària. 

La millor manera d’estar al corrent de totes les gestions pertinents és confiar en professionals experts en aquest àmbit. 

A Canals acompanyem als nostres clients en la compra-venda de la seva propietat i ens ocupem de tots els tràmits necessaris.

Posa’t en contacte amb el nostre equip i assegura’t una venda segura, ràpida i al millor preu.