Són molts els dubtes que sorgeixen sobre els impostos que s’han de pagar en heretar un pis. Un fet que, lamentablement, la pandèmia del coronavirus ha impulsat. Des de Canals, volem explicar-vos com afecta l’Impost de successions a Catalunya, perquè tingueu a mà tota la informació sobre aquest tema.

Així afecta l’Impost de successions a Catalunya

L’impost de successions de Catalunya aplica en aquells casos en els quals la residència habitual del difunt es trobi en aquesta Comunitat Autònoma, independentment de quin sigui el lloc de residència de l’hereu.

Cal tenir en compte que “la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, va introduir importants canvis en l’Impost sobre Successions i Donacions, aplicables des de l’1 de maig d’aquest any.”

Un canvi que afecta principalment als fills hereus que tinguin més de 21 anys. “Aquests hereus, pertanyents al Grup II, començaran la seva bonificació en el 60 per cent (fins als 100.000 euros), i no en el 99, com ocorria abans d’aquesta data. Per als cònjuges i descendents menors de 21 anys sí que es manté la bonificació del 99 per cent fins a aquesta quantitat.”

Impuesto de sucesiones en Cataluña

Quant haig de pagar si hereto un pis a Catalunya?

Per a calcular la quantitat que l’hereu haurà d’abonar en el moment d’heretar, caldrà seguir els següents passos.

Calcular la massa hereditària

El valor de la massa hereditària el determinaran els següents paràmetres:

  • El valor real dels béns que s’hereten
  • Els deutes que va deixar el difunt, que també s’hereten: deutes tributaris, de la SS…
  • Les despeses deduïbles: enterrament, funeral, malaltia…

Massa hereditària = Valor e els béns heretats – Deutes i despeses deduïbles

El total d’aquesta massa hereditària ens donarà a base imposable de l’Impost de Successions.

Calcular la base liquidable final

A la base imposable se li aplicaran les reduccions relacionades amb el grau de parentiu entre el difunt i l’heretat, i amb el patrimoni heretat. Aquestes s’estableixen en la Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Cataluña.

Impuesto de sucesiones en Cataluña

Esbrinar la quota íntegra

Una vegada sapiguem la base liquidable de l’herència, haurem d’esbrinar el tipus de gravamen ens correspon.

Aquest anirà en funció de la base liquidable. El seu rang se situa entre el 7% i el 32%, depenent de la quantitat heretada.

Impost de Successions a catalunya
*Taula de la Generalitat de Catalunya

Calcular la cuota tributaria

Aquesta quota serà el resultat de multiplicar la quota íntegra pel coeficient multiplicador que correspongui dels que s’indiquen a continuació, establerts en funció del patrimoni preexistent del contribuent i del grup, segons el grau de parentiu amb el transmitent.

Impuesto de sucesiones en Cataluña
*Taula de la Generalitat de Catalunya

a) Grup I (adquisicions per descendents menors de vint-i-un anys): 100.000, més 12.000 euros per cada any de menys de vint-i-un, fins a un límit de 196.000 euros. 

b) Grup II (adquisicions per descendents de vint-i-un anys o més, cònjuge, parella estable i ascendents): – Cònjuge o parella estable: 100.000 euros. – Fill: 100.000 euros. – Resta de descendents: 50.000 euros. – Ascendents: 30.000 euros. 

c) Grup III (adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau i per ascendents i descendents per afinitat): 8.000 euros. 

d) Grup IV (adquisicions per col·laterals de quart grau o de graus més distants i per estranys): no s’aplica cap reducció en raó de parentiu.

vender piso en cerdanyola

En la següent guia pràctica de la Generalitat de Catalunya podreu trobar tota la informació corresponent a l’Impost de Successions.

Si aquestes pensant a vendre un pis heretat a Cerdanyola o Ripollet, a Canals t’ajudarem perquè el procés sigui ràpid, fàcil i àgil. Contacta amb els nostres assessors i deixa la venda del teu immoble en les millors mans.